Contribution

Students

Zhi-Ying Yu
Hong-Ying Huang
Ming-Hong Yan
Ying-Syuan Liou
Bo-Yo Li
Jyun-Yan Liou
Jia-Yu Shiu
Jing-Li Yeh
Min-Yu Wu
Wen-Yi Chen
Siou-Wei Chen
Yu-Syuan Huang

 • Hold the meetings
 • Scan the pictures
 • Interview
 • Photograph
 • Record the interview content
 • Edition
 • Progress report
 • Collect information
 • Design
 • Homepage making
50%
 

Teachers

Ying-Tsung Shiu
Guei-Cing Wang
Yu-Lin Chen
Tzh-Chun Yeh

 • Hold the group meetings
 • Project research Analyzing
 • Direct homepage Design
 • Make project name and plan
 • Translator
30%
 
Participators

Chun-Mei Guo
Jia-Yi Jian
 • Provide research information
 • Accept the interview
20%

彩繪燈籠

2012 (C) San-Hsin Home Economics & Commerce Vocational High School 『Evolution』 Team