Bibliography

1.Ming Tian, Zhang & Jing Ning? Jiang (2004);Changhua County Yuanlin
  Zone Yongjing Shiang interpretaion investigation explanatory
  information.

2.Qian Lang Li (1996):Taiwan Architecture Reading. Taipei: Yushan
  Publication.

3.Qian Lang Li & Yi Ping Yu (1999):Getting to know Historic Sites. Taipei:
  Yuan Liu

4.Han Da Printing Co., Ltd(2002):Album of one hundred historic buildings
  (2001), Taipei. Culture Affair Council.

5.Changhua County Yongjing Townshp (2003):Changhua County Yongjing
  Township Cultural Industry Brochure.   

6.Changhua County Yongjing Townshp (2005):Affection Leads along
  Yongjing.

7.Changhua County Cultural Affairs Bureau (2005):? Heart of Yongjing and
  Grass Root of Hu Lian.
 
8.Ministry of Education Digital E-learning Website
  [http://content.edu.tw/senior/art_life/tp_cc/sculpture/a10.htm]

9.Lungshan Temple Website-Art Appreciation
  [http://www.lungshan.org.tw/tw/03_3_1_art.php]