Bibliography
Bibliography

Bibliography
․Chen, R. (1987). Dachen Island -- The Island of Heroes. Taiwan.
Continued Records of Wenlin County. (1987). Taipei City: Wenlin Fellow Townsmen Association.
Dachen to Taiwan - Case Studies of New Immigrants in 1950. (n.d.). Taiwan:
Local Records of Taipei County (Vol. 1). (1997). Taiwan Historical.
Plan of Urban Renewal for Taiwan County Yonghe City Dachen Immigrants Area (p. 13). (n.d.).
Records of Yonghe City (2005). Taipei County, Taiwan: Yonghe City Office.
․Q-life! Yonghe Entertainment Record.
․Sun, J. (1965). Records of Dachen. Taiwan.
․Wang, Y. (1967). Records of Dachen. In The Legend of The Island. Taiwan.

 

People who helped us

Mr. Zhou Guo-liang
Ms. Hu Mei-hua
MS. Hu Mei-Gui
Ms. Hu Mei-lan
Ms. Zhang Xiao-er
Ms. Wong Ai-lian